English Türkçe

اجرای استاندارد ISO9001:2015 در شرکت آراپوش گستر

 

 

ISO9001 سیستمی است که در یک سازمان جهت مدیریت کیفیت ایجاد و این مدیریت از طریق برنامه ریزی، کنترل، هدایت و نظارت با رویکرد کیفیت انجام می شود.

سازمان هایی که دارای گواهی استاندارد ISO9001 می باشند، متهعد می شوند محصولی تولید کنند که ثبات کیفیت داشته باشد.

این استاندارد ورژن های مختلف دارد که آخرین آنها در ایران 2015 است. در این ورژن بندهای استاندارد به 10 بند تغییر کرد و نگرش و تفکر مدیریت ریسک، مدیریت دانش، برنامه ریزی استراتژیک و تحلیل محیط های سازمانی و موارد دیگری به استاندارد اضافه و مفاهیمی چون نماینده مدیریت، نظامنامه کیفیت، اقدامات پیشگیرانه و موارد دیگری از این استاندارد حذف شدند.