English Türkçe

بهره‌وری

شاخص های روند توسعه اقتصادی و اجتماعی یك كشور را ، منابع انسانی آن كشور تعیین می‌كند ، نه سرمایه و یا منابع مادی دیگر...

۱۴۰۰/۰۱/۱۴

واقعیت این است كه در جهان امروز آنچه بیش از همه دارای اهمیت است، نیروی انسانی است . شاخص های روند توسعه اقتصادی و اجتماعی یك كشور را ، منابع انسانی آن كشور تعیین می‌كند  ، نه سرمایه و یا منابع مادی دیگر. این منابع انسانی هستند كه سرمایه‌ها را متراكم می‌سازند و از منابع طبیعی بهره‌برداری می‌كنند و سازمان‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی را به وجود می‌آورند و توسعه ملی را پیش می‌برند. بدون شک در میان سرمایه های موجود، "نیروی انسانی" در تمام سطوح جامعه از جمله سازمان ها و مؤسسات عمومی ،به عنوان ارزشمندترین منابع و دارایی ها محسوب می شود بطوری که یک سازمان می تواند تنها از این طریق در محیط رقابتی دوام آورده و خود را با تغییرات بوجود آمده همگام سازد.

کارکنان می توانند از طریق آموزش با تراوش ایده های ذهنی ، از فرسودگی شغلی خود جلوگیری نموده و در نهایت با استفاده از تجربیات یکدیگر، مبانی ابتدایی پیاده سازی بهره وری و توسعه را عملی سازند و در نهایت به آرمان توسعة پایدار نزدیک تر شوند.