English Türkçe
فرصت ها و چالش ها

فرصت ها و چالش ها

فلسفه و ماموریت آن، عدالت آموزشی، افزایش کارایی و بهره وری، بهبود وضعیت آموزش، ارتقای سطح رفاه،خلق نیاز آموزشی و انگیزه مندی و پویایی صنعت آموزش است.

۱۳۹۹/۰۳/۰۱

کارآفرینی آموزشی فرآیندی هدفمند، پویا و اجتماعی است که با شناسایی و ارزیابی فرصت ها و خلق ایده ای نوآورانه، اقدام به ایجاد و توسعه سازمان ها و تغییر چشم اندازهای آموزشی برای تبدیل ایده های آموزشی به محصول یا خدمات می نماید. فلسفه و ماموریت آن، عدالت آموزشی، افزایش کارایی و بهره وری، بهبود وضعیت آموزش، ارتقای سطح رفاه، رفع نیاز، خلق نیاز آموزشی و انگیزه مندی و پویایی صنعت آموزش است. کارآفرینی در مدارس، آموزش عالی، موسسات، شبکه های مجازی و کلاس درس از جمله انواع کارآفرینی آموزشی می باشند.

تغییر در انتظارات مشتریان وجود ساز و کارهای متنوع بازار، تغییر در سیاست های دولتی و قوانین مرتبط با آموزش، تولید دانش جدید و شبکه سازی میان ذینفعان آموزش را میتوان از جمله چالش ها و فرصت های کارآفرینی قلمداد کرد.

همچنین با پیوند زدن (سرمایه گذاری در روابط نزدیک با گروههای همگن) و پل زدن (سرمایه گذاری در روابط نزدیک با گروههای ناهمگن) در سرمایه اجتماعی، میتوان منابع مورد نیاز کارآفرینی آموزشی را تا حدی تامین نمود، سرمایه فرهنگی می تواند به عنوان یک تسهیل کننده مهم در ایجاد و بهره برداری از سرمایه اجتماعی عمل نماید.