English Türkçe
چالش های خلق و باز آفرینی اعتماد در سازمان ها

چالش های خلق و باز آفرینی اعتماد در سازمان ها

۱۳۹۹/۰۲/۰۱

 
این روزها سازمان ها به واسطه تحولات شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فناوری شرایط خاصی دارند. سربلند بیرون آمدن از این شرایط و دوام و بقای کسب و کار منوط به داشتن رهبری شایسته است. رهبران سازمانی امروز ملزم به خلق محیط های کاری هستند که در آن انگیزه، تعهد و پایبندی به ارزش های سازمانی، خلاقیت و نوآوری، کیفیت و مشتری مداری موج می زند. البته باید توجه داشت که انگیزه، تعهد و تعلق افراد را نمی توان صرفاً با ابزارها و عوامل مادی کسب کرد، بلکه نیاز به خلق محیط و فرهنگ سازمانی مناسب دارند.
اعتماد یک مفهوم چند بعدی است و صاحب نظران برای اعتماد ابعادی چون اطمینان، قابلیت پیش بینی، شایستگی، تخصص، خیرخواهی و روراستی را ذکر کرده اند. مهمترین نکته در باب فرآیند خلق اعتماد این است که اعتماد معمولاً دیر شکل می گیرد ولی به واسطه یک اقدام یا رفتار نسنجیده از میان می رود. به تعبیر دیگر اعتماد، خصیصه پایدار و ویژگی ثابت سازمانی نیست. اعتماد به طور مداوم در حال تغییر است و اگر چه کسب و ایجاد آن کاری بسیار دشوار است، اما از دست دادن آن به راحتی اتفاق می افتد.
همچنین اعتماد یکی از مهمترین عناصر سرمایه اجتماعی به شمار می رود. داشتن سرمایه انسانی، سرمایه طبیعی و ... به تنهایی تضمین کننده موفقیت یک جامعه نیست. تجربه کشورهای توسعه یافته نشان داده است که در کنار استفاده بهینه و مدیریت موثر دارایی های مادی و انسانی، نیاز است که سرمایه اجتماعی نیز به نحوه مطلوبی مدیریت گردد، چرا که بدون وجود سرمایه اجتماعی، موفقیت و کامیابی اقتصادی اگرچه ممکن است حاصل شود ولی چندان دوام نخواهد یافت.
پرسش ما از شما همکاران ارجمند:
مدیران و صاحبان کسب و کار در " خلق و باز آفرینی اعتماد" در سازمان هایشان با چه چالش هایی روبرو هستند؟ و با چه راهکارهایی می توانند از این چالش ها عبور کنند تا فضای سازمانی و اجتماعی ما به کیفیت مطلوبی برسد؟
 
برچسب‌ها: کلام مدیر عامل