English Türkçe

حکایت

قضاوت پیش از موعد
۱۴۰۲/۰۵/۱۶
داستان آب گندیده
۱۴۰۰/۰۱/۱۴
برداشت شخصی
۱۳۹۹/۰۳/۰۱
تک تک مردم برداشت های مختلف دارند. گوشتی که یک نفر با لذت می خورد برای دیگری زهر است.
با جان و دل گوش کردن
باید بتوانید نیازهای فعلی و آینده مشتریان خود را شناسایی کنید و برای محقق ساختن آنها اقدام کنید. نیازها و خواسته‌هایی که مشتریان به زبان نمی‌آورند یا به آن فکر نمی‌کنند و یا نسبت به آنها آگاهی ندارند.
کلاس فلسفه
۱۳۹۹/۰۱/۰۱
پروفسور فلسفه با بسته سنگینی وارد کلاس درس فلسفه شد و بار سنگین خود را روبروی دانشجویان خود روی میز گذاشت. وقتی کلاس شروع شد, بدون هیچ کلمه اي, یک شیشه بسیار بزرگ از داخل بسته برداشت و شروع به پرکردن آن با چند توپ گلف کرد. سپس از شاگردان خود پرسید که, آیا این ظرف پر است؟